Обява

Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, обл. Стара Загора обявява провеждането на търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за отдаване под наем за срок от 2 години на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

Поземлен имот с идентификатор 61460.10.1, с площ 159,999дка, находящ се в землището на гр.Раднево, местност „Лисова могила”.
Група поземлени имоти, находящи се в землището на с.Знаменосец ЕКАТТЕ 31293, общ.Раднево, с обща площ 207,401дка., както следва:

Виж цялата обява тук

Заповед №2058/21.09.2016г.

Заповед №2105/30.09.2016г. за прекратяване на търга

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

 

Телефони

0417/82586 - Директор
0417/82588 - Главен счетоводител
0417/82346 - Централа
0417/ 83467- Социален работник
0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение