Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на възложителя

Публичната покана е регистрирана в Агенцията за обществени поръчки под № 9025457 от 05.02.2014 г

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на възложителя.

Възложител: Държавна психиатрична болница "Д-р Г. Кисьов"