Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014-2015г.”

Публичната покана е импортирана в Агенцията за обществени поръчки под № 9028153 на 11.04.2014г

Предмет на поръчката: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014-2015г.”.