За пациенти

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ В ДПБ „Д-р Георги Кисьов” гр. РАДНЕВО

ДПБ „Д-р Георги Кисьов” гр.Раднево осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности в съответствие с изискванията на медицински стандарт психиатрия и правилата на добра клинична практика в зачитане правата на пациентите и зачитане преди всичко на тяхното човешко достойнство. Този документ е неразделна част от Правилника за вътрешния ред в болницата.

Пациентите лекуващи се в ДПБ-Раднево имат право: 

        1. Да получат своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност, религия, култура, убеждения, финансови възможности.

        2. Да бъде гарантираноспазването на човешките им права.

        3. Да бъдат запознати с правата и задълженията си като пациенти.

        4. Да знаят името на лекаря, медицинската сестра и екипа, които ги лекуват и се грижат за тях.

        5. Да бъдат информирани за характера и прогнозата на заболяването и смисъла на необходимите изследвания и лечение.

        6. Да бъдат информирани за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение, както и за мерките за предпазване от рецидив и усложнения на заболяването.

        7. Да имат право на мнение и избор на лечение.

        8. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез утвърдените в медицината методи и средства.

        9. Да бъде гарантирана конфиденциалността на личните им данни и здравословното им състояние.

        10. Да могат да се съветват с други лица, ако ръководството на ДПБ им предложи включване в изпитване на нови методи и лекарства, и да откаже такова включване.

        11. Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на лечението.

        12. Да получат религиозна подкрепа по време на болничното лечение, ако

пожелаят.

        13. Да бъдът посещавани от личния си лекар и от специалиста, издал направление за хоспитализация.

        14. Да откажат посещение от лица, които не са от екипите на болницата.

        15. Да бъдат запознати с разходите по лечението им.

        16. Да получават добро медицинско обслужване, дори когато са в състояние близко до смъртта.

        17. Да имат възможност да подават сигнали и оплаквания пред ръководството и други институции, когато правата им са нарушени.

        18. Да бъдат своевременно уведомени и правилно информирани при необходимост от превеждането им в друго лечебно заведение.

     

Задължения на пациентите в ДПБ „Д-р Георги Кисьов” - Раднево     

1 Да се грижат за собственото си здраве.

2. Да не увреждат здравето на другите.

3. Да съдействат на лекуващите ги лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.

4. Да спазват установения ред в болницата.

5. Да съблюдават правата на другите пациенти.