Новини

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, обл. Стара Загора обявява провеждането на търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за отдаване под наем за срок от 2 години на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

Поземлен имот с идентификатор 61460.10.1, с площ 159,999дка, находящ се в землището на гр.Раднево, местност „Лисова могила”.
Група поземлени имоти, находящи се в землището на с.Знаменосец ЕКАТТЕ 31293, общ.Раднево, с обща площ 207,401дка., както следва:

Виж цялата обява тук

Заповед №2058/21.09.2016г.

Заповед №2105/30.09.2016г. за прекратяване на търга