Дейности

Индикативен списък на административните услуги, предоставяни от Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

 

Във връзка с Приложение № 4 от РМС / Решение на Министерски съвет № 704 - "Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги", Ви представяме следната информация : АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

№ по ред

Наименование на
административната услуга

Орган/лице, който предоставя административната услуга

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи

Такси или цени

Срок за изпълнение на услугата

1 Издаване на епикриза Лекуващ лекар Издава се на всички пациенти, провели лечение в ДПБ - Раднево при изписване Не се дължат До 5 работни дни след изписването
2 Издаване на етапна епикриза Лекуващ лекар Издава се на всички пациенти, провеждащи лечение в ДПБ - Раднево при необходимост Не се дължат При поискване
3 Издаване на болничен лист Лекуващ лекар/ЛКК Лист История на заболяване, документ за самоличност и лична амбулаторна карта /ЛАК / на пациента Не се дължат В деня на изписването
4 Издаване на дубликат -болничен лист Лекуващ лекар/ЛКК Лист История на заболяване, документ за самоличност и лична амбулаторна карта /ЛАК / на пациента Не се дължат В рамките на работния ден
5 Съобщение за смърт Лекуващ лекар/Дежурен лекар Издава се на всички починали пациенти. Лист История на заболяване, документ за самоличност Не се дължат При установяване на смъртта
6 Издаване на медицинско удостоверение
или служебна бележка за провеждащо/проведено се лечение
Лекуващ лекар Издава се на пациенти при поискване. Лист История на заболяване, документ за самоличност. Не се дължат В рамките на работния ден
7 Медицински рецепти Лекуващ лекар Издава се на пациенти провели лечение в ДПБ - Раднево Не се дължат В рамките на работния ден