Обява

Държавна психиатрична болница  "Д-р Г. Кисьов" гр Раднево, обл. Стара Загора обявява провеждането на пореден търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за отдаване под наем за срок от 2 години на  недвижими имоти - частна държавна собственост, представляваще група поземлени имоти, находящи се в землището на с. Знаменосец

Вижте цялата обява

Заповед

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение