Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи

Програмата за деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи е разработена по Проект на програма ФАР на Европейския съюз. Тя има за цел подпомагане на усилията за реформиране на системата за психично-здравни грижи в България, що се отнася до състоянието на грижите за психично болните хора и с оглед на необходимостта от прилагане на хуманен подход в психиатричните грижи.

Възприемането на ценностите на гражданското общество в практиката на психично-здравните грижи и културата на предоставяне на услуги определя реформата на системата за психиатрично лечение като приоритет номер едно на текущата политика по психичното здраве в България. Това означава, че усилията трябва да бъдат насочени преимуществено към осъществяване на структурните промени, на промяната в управленската практика и на преструктурирането на персонала, с оглед той да бъде подготвен за работа в нова организационна среда, на нови длъжности и с нови професионални функции.

Съществуващата система за психиатрични грижи в много случаи обединява групи хора с различно ниво на интелектуална недостатъчност, причинена от съвършено различни медицински и социални фактори. В резултат на този подход често в социалните заведения биват настанявани хора с хронични психични разстройства и такива с подчертан интелектуален дефицит, сравним с интелектуалната недостатъчност при хора с вродени обучителни трудности. По-голямата част от тези хора остават в системата до края на живота си. Необходимо е да се извърши оценка на нуждите на различните пациенти и да се осигурят разнообразни програми за рехабилитация, отговарящи на степента и характера на увреждането на всеки пациент.

Фокусът на изпълняваната понастоящем реформа в системата за психично-здравни грижи е поставен върху предоставяните в общността психиатрични услуги, като се осъществява преход от лечение на пациентите с психични проблеми в специализирани институции към лечение, осъществявано чрез нововъведени услуги в общността. Потокът на пациентите с психични разстройства ще бъде пренасочен към нововъведените услуги, като по този начин ще се ограничи необходимостта от хоспитализиране в психиатрични болници, предоставящи дългосрочни грижи. Броят на специализираните психиатрични заведения ще намалее в бъдеще; една част от тях ще бъдат затворени. Останалите действащи специализирани психиатрични заведения ще трябва да удовлетворяват нуждите на пациентите от дългосрочно лечение. Във връзка с борбата със социалната изолация на пациентите с психични разстройства останалите специализирани институции ще бъдат преместени в по-гъсто населени градски райони, и към тях ще бъдат изградени звена за дневни грижи. Това предполага подобряване на условията и хуманизиране на цялостната среда и взаимоотношения. Процесът на трансформация изисква обучение на персонала, с цел възприемане на нов подход към пациентите и провеждане на адекватни рехабилитационни програми. Оценката на здравословното състояние и поставянето на диагноза на институционализираните пациенти с психични разстройства трябва да се извършват с цел назначаване на подходящо лечение и насочване на пациентите с конкретна диагноза към подходящи структури в мрежата от свързани и координирани болнични и социални заведения, изпълняващи конкретни функции на различните етапи от лечението на пациента и неговата социална интеграция.

Психично-здравните грижи за деца и юноши ще бъдат подпомогнати по проекта, като се отчитат особеностите на психиатричните услуги за деца, както и специфичните потребности на целевата група (деца и юноши с психични проблеми на възраст между 0 и 18 години).

Понастоящем в България е налице несъответствие между психично-здравните грижи за възрастни и за деца и юноши. По-голямата част от децата и юношите с психични проблеми биват лекувани в психиатрични заведения за възрастни от лекари, които не са специализирали детско-юношеска психиатрия. Понастоящем психичното здраве на децата и юношите е предмет на грижи главно от частни практики за психиатрични грижи.

Проектът е насочен към по-нататъшно развитие на дейностите в клиника за психично-здравни грижи за деца и юноши в съответствие с принципите за предоставяне на висококачествени услуги, приети в световната медицинска практика: ранно диагностициране на случаите, пълна оценка и многопосочни интервенции, като целта на тези подходи е свързана с превенция; осъществяване на детско-юношеска психиатрия в общността – оценка и лечение на детето без отделянето му от естествената му среда; предоставяне на грижи, съобразени с детето и насочени към семейството; мултидисциплинарен подход при предоставяне на психично-здравни грижи за деца и юноши.

Изпълнението на проекта има за цел закрила на правото на децата на висококачествени психиатрични услуги в подходяща среда с бърз преход от интензивни болнични грижи към дневни грижи в общността, последван от предоставяне на психосоциални услуги. Съществуването на всички програми в комплекса на психично-здравните грижи за деца и юноши е необходима предпоставка за развитие на капацитета за образование и следдипломно обучение на специалисти по детско-юношеска психиатрия. Специализантите ще се обучават в разнообразни програми по детско-юношеска психиатрия, включвайки се в цялостния процес на психично-здравни грижи за деца и юноши.

* * *

Предвидено е създаването и функционирането на не по-малко от 3 услуги “Дневен център със защитено жилище и обществен информационен център”, функциониращи в три различни административни области.

В рамките на всеки Дневен център или в непосредствена близост до него трябва да бъдат изградени защитено жилище и обществен информационен център. По този начин пациентите, които понастоящем живеят в институции, ще получат възможност да живеят в своите общности, където ще бъдат настанени в защитените жилища и ще се ползват пълноценно от дейностите на центъра.
Във всички случаи създаването на Дневен център със защитено жилище за хора с тежки психични разстройства и информационен център ще се смята за една дейност, финансирана с една безвъзмездна помощ, и следва да се изпълни от един кандидат.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение