Проекти

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Програмата за деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи е разработена по Проект на програма ФАР на Европейския съюз. Тя има за цел подпомагане на усилията за реформиране на системата за психично-здравни грижи в България, що се отнася до състоянието на грижите за психично болните хора и с оглед на необходимостта от прилагане на хуманен подход в психиатричните грижи. Възприемането на ценностите на гражданското общество в практиката на психично-здравните грижи и културата на предоставяне на услуги определя реформата на системата за психиатрично лечение като приоритет номер едно на текущата политика по психичното здраве в България. Това означава, че усилията трябва да бъдат насочени преимуществено към осъществяване на структурните промени, на промяната в управленската практика и на преструктурирането на персонала.