Проект "Защитено жилище"

В рамките на проекта се създава Защитено жилище с Информационен център на територията на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево и се предоставят социални услуги за бивши пациенти на болницата, целящи тяхната реинтеграция в обществото или предотвратяване на рецидиви. Тази дейност надгражда съществуваща през последните 15 години практика и цели нейното разширяване и подобряването на социалните услуги.

Моделът на изграденото Защитено жилище ще бъде споделен чрез публикации в интернет, в специализирано издание и чрез обсъждане на два национални семинарни форума с психиатри, здравни и социални работници от различни институти и здравни заведения в България, на които ще се координират общи действия за прилагане на хуманен подход при психиатричните грижи, насочени към пациентите и екс-пациентите на психиатричните болници в България. Тези действия са насочени към подобряване на качеството на живот на хората с психични разстройства или със зависимости от алкохол и наркотици и към ресоциализацията им в обществото.

Конкретните цели, които си поставя проектът са: да решава психично-здравни и битови проблеми на екс-пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов” чрез пренасочването им от стационарно лечение към социалната услуга Защитено жилище; да развие социалните услуги и психологична помощ и да се приложи нов подход към хора с тежки психични разстройства за постигане на по-добро адаптиране в семейна среда; да се осъществи обмен на опит и ноу-хау сред работещите в психиатиричните стационари в България лекари и обслужващ персонал и да се осъществят мероприятия, които са свързани с политиката за реформиране на системата за психиатрично-здравни грижи в страната.

За изпълнението на целите се извършва ремонт и обзавеждане на собствена едноетажна сграда (450 кв.м) за нуждите на Защитено жилище, в която се настаняват допълнително 20 екс-пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов”; сформиран е и е обучен персонал на Защитено жилище и се предоставя социалната услуга; създава се Информационен център, който ще работи с общността, с медиите и със специалистите в сектора. Центърът подготвя два информационни семинара (в София и в Стара Загора). На семинарите се предоставят обобщени данните за създаденото Защитено жилище в Раднево и се обсъждат общите действия в провеждащата се в България реформа в психиатричното здравеопазване. Проектът предвижда да се изработи модел за предоставяне на социални услуги и мероприятията за ресоциализация за хора с тежки психически проблеми и на хора със зависимости от алкохол и наркотици. Документите се публикуват в специализирано периодично издание и на сайт в интернет. Центърът работи пряко с регионални и национални печатни и електронни медии и с цялата общественост.

В резултат на дейностите по проекта 20 души – бивши пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов” получат много добри условия за живот и за трудова дейност в собствената им среда. Обучават се три екипа за предоставяне на социалната услуга Защитено жилище. На територията на болницата значително подобрената социалната услуга Защитено жилище ще се ползва от около 60 души. Създава се модел за хуманно отношение към екс-пациенти на психиатричните стационари в България, който ще бъде широко популяризиран сред обществеността и сред сектора – лекари, здравни работници, администратори.

ДПБ „Д-р Георги Кисьов” има кадрови и управленски капацитет за изпълнение на всички набелязани цели, като всяка от дейностите, предвидени по проекта, е присъща на болницата и до известна степен се изпълнява и в момента. След получаване на финансиране по програмата, дейностите получават устойчива форма за самостоятелно развитие, а моделът се предоставя на всички заинтересовани страни и ще може да бъде приложен и в други сфери.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение