Покана за участие в обществена поръчка

Поканата е изпратена в Агенцията за обществени поръчки на 02.07.2012 г и е регистрирана под № 9003439

Възложител: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"

Ремонт на V-то мъжко отделение в ДПБ "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево

Предмет на поръчката: Извършване на СМР на пето мъжко отделение в ДПБ "Д-р Г.кисьов" гр.Раднево съобразно количествено стойностна сметка.

Изисквания за изпълнение на поръчката:

Строежът е пета категория, съгласно чл.11 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи / ДВ бр.72 от 2003 г/ във връзка с чл.10, ал.1 т.4 от същата.

Срокът за изпълнение на СМР е 120 дни от сключване на договора. Гаранционният им срок е този по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/ ДВ бр.72 от 2003 г./ Изпълнените СМР да отговарят на строителните норми за качество. Изпълнителят им да е вписан в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 5-та категория и да е получил удостоверение за тях. Да притежава валидна застраховка, покриваща професионалната му отговорност като строител по Закона за устройство на територията. По време на строителството той да спазва изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството / ДВ бр.72 от 2003 г. / и относимите норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Генерираните отпадъци се извозват и депонират за сметка на строителя от лице получило надлежно разрешение по Закона за управление на отпадъците при строго спазване на екологичното законодателство, като строителя определя това лице и урежда отношенията си с него, без намесата на възложителя.
Условия на плащане: В едномесечен срок след представяне на фактура за извършена работа.
Офертата следва да се отнася за целия обем СМР - няма да бъдат разглеждани такива, които обхващат част от него.

Оферентът трябва да представи:

Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана.
Количествено стойностна сметка- попълнена, подписана, подпечатана.
Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписванията.
Декларация по образец по чл.47, ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП - подписана и подпечатана
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 5-та категория
Валидна полица, покриваща професионалната отговорност на строителя, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

Образци на документи:

Оферта и декларация
Количествено стойностна сметка
Публична покана
Проекто - договор