Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за извършени плащания през м.04.2015г.за договори по ОП,съгл. чл.22б,ал.2,т.14 от ЗОП