Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за извършени плащания през м.05.2015г. по договори за ОП , съгл.чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП-1