Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за извършени плащания през 07.2015г.за договори по ОП, съгл.чл.22б,ал.2,т.14 от ЗОП